Zasady sprzedaży premiowej

 1. Kup produkt Stone Master za min. 500 zł.
 2. Zarejestruj paragon na stronie www.stonemaster.pl
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 4. Skieruj interesujące Cię zagadnienie do architekta
 5. W odpowiedzi otrzymasz profesjonalną e-poradę przez renomowanego architekta i ambasadora marki Stone Master – Hernana Gomeza o wartości 500 zł.

Formularz zgłoszeniowy

Rodzaj nieruchomości, której ma dotyczyć E-Porada:
Rodzaj pomieszczenia, którego ma dotyczyć E-Porada:
Wymiary pomieszczenia, którego ma dotyczyć E-Porada:
szerokość (m)
długość (m)
wysokość (m)
Dodaj zdjęcie pomieszczenia, którego ma dotyczyć E-Porada:

Rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 2MB.

Ciesz się swoją metamorfozą!

Zgody do zaznaczenia:

*Wymagane

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

POD NAZWĄ „E-Porada z Hernanem Gomezem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż Premiowa (zwana dalej „Promocją”) jest prowadzona pod nazwą „E-Porada z Hernanem Gomezem”
 2. Podmiotem organizującym Promocję jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000254913, Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 7010016236, Regon 140487829, Kapitał Zakładowy 50.000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”). Promocja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 847).
 4. Promocja rozpoczyna się dnia 19.06.2019 o godz. 08.00 roku i kończy w dniu 30.08.2019 roku o godz. 20.00, który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Promocji.
 5. Promocja jest prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Polski, mających ukończony 18 rok życia, które spełnią warunki pkt 9 Regulaminu.
 2. Sprzedażą premiową w ramach Promocji objęte są zakupy produktów pod marką: Stone Master („Produkt”, „Produkty”) za kwotę nie mniejszą niż 500 zł brutto, dokonane w wybranym sklepie OBI w terminie od dnia 19.06.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.
 3. Aby zostać Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) należy w terminie ustalonym w pkt 8 Regulaminu spełnić łącznie następujące warunki:
  1. w wybranym markecie OBI dokonać zakupu za nie mniej niż 500 zł brutto zakupu dowolnego Produktu/ dowolnych Produktów („Zakup promocyjny”),
  2. posiadać dowód udziału w Promocji (paragon, fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną),
  3. dokonać zgłoszenia w Promocji w sposób opisany w punkcie 13 Regulaminu.
 4. Za zakup na kwotę nie mniejszą niż 500 zł brutto na jednym dowodzie zakupu Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. W przypadku dokonania zakupu na jednym dowodzie zakupu za kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 500 zł brutto, np. za 1.500,00 zł brutto, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jedna nagroda.
 5. Nagrody będą wydawane w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Uczestnika w zgłoszeniu w Promocji.
 6. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 250 sztuk. Promocja trwa do dnia 30.08.2019 roku lub do wyczerpania Puli nagród, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród, w sytuacji, w której ta zostanie wyczerpana przed zakończeniem Promocji. O każdej z tych sytuacji Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.stonemaster.pl lub www.eporada.stonemaster.pl
 7. Zgłoszenie w Promocji Uczestnika musi zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza na stronie www.eporada.stonemaster.pl lub www.stonemaster.pl. W formularzu Uczestnik podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer paragonu lub faktury wystawionej wyłącznie na osobę fizyczną, informację na temat posiadanej nieruchomości, pomieszczenia którego ma dotyczyć e-porada (dalej: „E-PORADA”) (rodzaj nieruchomości: dom, mieszkanie, inne; pomieszczenie, którego dotyczyć będzie E-PORADA: salon, jadalnia, kuchnia, łazienka, przedpokój, inne), wymiary pomieszczenia, nazwę zakupionego Produktu, informacji czym Uczestnik kierował się przy wyborze kamienia, zdjęcie/zdjęcia pomieszczenia, a także opisanie zapytania do projektanta wnętrz. Celem opisania zapytania Uczestnik uzupełnia pole tekstowe, które maksymalnie mieści 512 znaków ze spacjami.

NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. W Promocji przewidziano następujące nagrody:
  E-PORADA architekta i ambasadora marki Stone Master Hernana Gomeza, która udzielana jest w formie vouchera do zrealizowania i uzyskania odpowiedzi na opisane przez Uczestnika zapytanie. Szczegółowa instrukcja realizacji vouchera zostanie przekazana Uczestnikowi wraz z voucherem. Odpowiedź, którą Uczestnik otrzymuje realizując voucher jest realizowana według autorskiej wizji Hernana Gomeza, która może różnić się od wizji Uczestnika. Wartość jednaj nagrody wynosi 500 zł. Pula nagród wynosi 250 E-PORAD.
 2. Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Promocji wynosi 125.000 zł brutto.
 3. Nagrody w Promocji będą wydawane do dnia 13 września 2019 roku lub do czasu wyczerpania puli nagród w Promocji w kolejności zgłaszania się uczestników Promocji. Nagrody, które w tym czasie nie zostaną przyznane, pozostają do dyspozycji Organizatora.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY WYDANIA NAGRÓD

 1. Nagrody gwarantowane wydawane są do czasu zakończenia Promocji lub wyczerpania się ich puli.
 2. Nagrody w Promocji są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 4. E-PORADA w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania odpowiedzi Hernana Gomeza zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika w terminie 10 dni roboczych od daty przyjęcia Zgłoszenia w Promocji. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród jest Studio Gomez, ul. Paszkiewicza 4, 02-781 Warszawa, NIP: 521-181-29-67 (www.studiogomez.pl).

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdy Uczestnik Promocji może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Promocji w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: reklamacja@grzegrzolka.pl. Reklamacje rozpatruje Organizator. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz powód reklamacji. W przypadku reklamacji złożonej w formie elektronicznej, Uczestnik podaje również adres e-mail do kontaktu.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony tą samą drogą, jaką wpłynęła reklamacja w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu Promocji oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w biurze Organizatora: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 07-303 Warszawa (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16:00) i na stronie www.stonemaster.pl
 2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu wyłącznie z przyczyn istotnych, niezależnych od Organizatora, wynikających z uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie pogorszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników.

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) – dalej „ustawa o ochronie danych”) Administratorem Danych osobowych uczestników Promocji jest:
  1. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia w zakresie obsługi reklamacji lub roszczeń. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisząc na adres iod@grzegrzolka.pl, lub listownie na adres spółki. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu obsługi reklamacji lub rozpatrywania roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych w związku z realizacją umowy. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  2. BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 21, 01 – 199 Warszawa („partner biznesowy Organizatora”), w zakresie przyjmowania zgłoszeń w Promocji, wydania nagród, obsługi Uczestników promocji i ich zapytań, działań marketingowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisząc na adres iod@businessvoice.com.pl, lub listownie na adres spółki.
   Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach niezbędnych dla przeprowadzenia oraz realizacji Promocji, to jest w celu identyfikacji Uczestników Promocji, udziału Uczestników w Promocji, obsługi zgłoszeń i zapytań Uczestników; podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda osoby wyrażona podczas dokonywania Zgłoszenia w Promocji, wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji; Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z Promocją, a w przypadku działań marketingowych, które są realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  3. Studio Gomez, ul. Paszkiewicza 4, 02-781 Warszawa, (www.studiogomez.pl), w zakresie wydania nagród oraz rozliczeń podatkowych. Dane będą przetwarzane w oparciu o zgodę wyrażoną w związku z przystąpieniem do Promocji, a w przypadku rozliczeń podatkowych nagród, na podstawie przepisu prawa, tj. przepisów o rachunkowości. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości, nie dłużej niż przez 6 lat.
 2. Odbiorcami Danych osobowych Uczestników Promocji są pracownicy, stali współpracownicy Administratorów (wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji, określonych w Regulaminie), dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych. Dane osobowe Uczestników Promocji nie są przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza EOG lub do organizacji międzynarodowych).
 3. Administratorzy będą przechowywać Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO i ustawy o ochronie danych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik Promocji ma prawo:
  • wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, z tym, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych w okresie, zanim zgoda została wycofana,
  • dostępu do swoich Danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich Danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich Danych osobowych („Prawo do zapomnienia”),
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych; Administrator przestanie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika Promocji, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby lub w związku z realizacją umowy, prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych osobowych Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Uczestnik ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane Uczestnika do innego administratora; jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych w zależności od celu przetwarzania, należy kierować do Administratora na jego adres wskazany w pkt 27 Regulaminu.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratorów Danych osobowych, Uczestnik Promocji ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) – dalej „ustawa o ochronie danych”) Administratorem Danych osobowych uczestników Promocji jest BusinessVoice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 21, 01 – 199 Warszawa („partner biznesowy Organizatora”), w zakresie przyjmowania zgłoszeń w Promocji, wydania nagród, obsługi Uczestników promocji i ich zapytań, obsługi reklamacji lub roszczeń, działań marketingowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisząc na adres iod@businessvoice.com.pl, lub listownie na adres spółki.
  Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach:
  • niezbędnych dla przeprowadzenia oraz realizacji Promocji, to jest w celu identyfikacji Uczestników Promocji, udziału Uczestników w Promocji, obsługi zgłoszeń i zapytań Uczestników, wydania nagród; podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda osoby wyrażona podczas dokonywania Zgłoszenia w Promocji, wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji; Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości, lecz w żadnym razie nie dłużej niż przez 6 lat od ostatnich działań związanych z Promocją w odniesieniu do danego Uczestnika;
  • obsługi reklamacji lub rozpatrywania roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych w związku z realizacją umowy. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • marketingowych, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda udzielona w trakcie dokonywania Zgłoszenia; Dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; Wyrażenie zgody na wykorzystanie podanych danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 2. Odbiorcami Danych osobowych Uczestników Promocji są pracownicy, stali współpracownicy Administratora (wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji, określonych w umowie), dostawcy usług IT Administratora oraz podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych Administratora, wyłącznie w zakresie określonym w umowie. Dane osobowe Uczestników Promocji nie są przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza EOG lub do organizacji międzynarodowych).
 3. Administrator będzie przechowywać Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO i ustawy o ochronie danych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnik Promocji ma prawo:
  • wycofać zgodę na przetwarzanie Danych osobowych, z tym, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych w okresie, zanim zgoda została wycofana,
  • dostępu do swoich Danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich Danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich Danych osobowych („Prawo do zapomnienia”),
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych; Administrator przestanie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika Promocji, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń,
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby lub w związku z realizacją umowy, prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych osobowych Uczestnika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Uczestnik ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane Uczestnika do innego administratora; jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych w zależności od celu przetwarzania, należy kierować do Administratora na jego adres wskazany w pkt 27 Regulaminu.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych, Uczestnik Promocji ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.